Veiklos dokumentai, strateginiai planai

Neringos gimnazija:

 

 

 

 

2023-2024 m. m.

2023-2024 m. m. veiklos planas.
2023/2024 m. m. vasario mėn. veiklos planas
2023/2024 m. m. sausio mėn. veiklos planas
2023/2024 m. m. gruodžio mėn. veiklos planas
2023/2024 m. m. lapkričio mėn. veiklos planas
2023/2024 m. m. spalio mėn. veiklos planas
2023/2024 m. m. rugsėjo mėn. veiklos planas
 

2022-2023 m. m.

2022-2023 m. m. Gegužės veiklos planas
2022-2023 m. m. Kovo veiklos planas
2022-2023 m. m. Vasario veiklos planas

2022-2023 m. m. Sausio veiklos planas.

2022-2023 m. m. Gruodžio veiklos planas.
2022-2023 m. m. Lapkričio veiklos planas.
2022-2023 m. m. Rugsėjo veiklos planas.
2022-2023 m. m. Spalio veiklos planas.

2022-2023 m. m.

2021-2022 m. m. veiklos planas.
2021-2022 m. m. Gegužės veiklos planas.
2021-2022 m. m. Balandžio veiklos planas.
2021-2022 m. m. Kovo veiklos planas.
2021-2022 m. m. Sausio veiklos planas.

2021-2022 m. m. Gruodžio veiklos planas.
2021-2022 m. m. Lapkričio veiklos planas.
2021-2022 m. m. Rugsėjo veiklos planas.

2020-2021 m. m.

2020-2021 m. m. veiklos planas
2020-2021 m. m. Birželio veiklos planas
2020-2021 m. m. Gegužės veiklos planas
2020-2021 m. m. Balandžio veiklos planas
2020-2021 m. m. Vasario veiklos planas
2020-2021 m. m. Sausio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Gruodžio veiklos planas
2020-2021 m. m. Lapkričio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Spalio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Rugsėjo veiklos planas.

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m. veiklos planas
2019-2020 m. m. Kovo veiklos planas
2019-2020 m. m. Vasario veiklos planas
2019-2020 m. m. Sausio veiklos planas
2019-2020 m. m. Gruodžio veiklos planas
2019-2020 m. m. Lapkričio veiklos planas
2019-2020 m. m. Spalio veiklos planas
2019-2020 m. m. Rugsėjo veiklos planas

2018-2019 m. m.

2017-2018 m. m. veiklos planas

2017-2018 m. m.

2016-2017 m. m. veiklos planas

2016-2017 m. m.

 
Neringos gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. UGDYMO PLANAS
Neringos gimnazijos 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metų ugdymo plano dalinis pakeitimas
2023-2024-ųjų metų strateginis planas
2021-2023-ųjų metų strateginis planas
2019-2021-ųjų metų strateginis planas
2016–2018-ųjų metų strateginis planas

2021-2023-ųjų metų strateginio plano priedas
2019-2021-ųjų metų strateginio plano priedas


Neringos gimnazijos 2021–2022 ugdymo planas

Neringos gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planas
Neringos gimnazijos 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planas
Neringos gimnazijos 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planas

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Neringos gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planų suderinimo

Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai (2021-10-22)
Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai (2016-08-02)

Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai (2016-08-31)
Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai (2016-09-16)

2016-2017 mokslo metų veiklos planas per mokinių pavasario atostogas nuo 2017-04-10 iki 2017-04-17 (6-8 ir I-IV gimn. klasės), iki 2017-04-19 (1-5 klasės)

Dėl įpareigojimų bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo situacijų valdymo algoritmų patvirtinimo

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius:

Juodkrantės skyriaus 2023-2024 m. m. gruodžio mėn. veiklos planas
Juodkrantės skyriaus 2023-2024 m. m. spalio mėn. veiklos planas

Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo modelio 2022–2023 mokslo metams Neringos savivaldybės švietimo įstaigose tvirtinimo

Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo modelio 2021–2022 mokslo metams Neringos savivaldybės švietimo įstaigose tvirtinimo

Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo modelio 2020–2021 mokslo metams Neringos savivaldybės švietimo įstaigose tvirtinimo

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa
Neringos gimnazijos mokinių pamokų ir Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
Neringos savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas
Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus valgiaraštis

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T1-119 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 m. m.

2022-2023 m.m. Kovo veiklos planas
2022-2023 m.m. Vasario veiklos planas

2022-2023 m. m. Sausio veiklos planas

2022-2023 m. m. Gruodžio veiklos planas
2022-2023 m. m. Lapkričio veiklos planas
2022-2023 m. m. Spalio veiklos planas

2021-2022 m. m.

2021-2022 m. m. Gegužės veiklos planas
2021-2022 m. m. Balandžio veiklos planas
2021-2022 m. m. Kovo veiklos planas
2021-2022 m. m. Gruodžio veiklos planas
2021-2022 m. m. Lapkričio veiklos planas

2020-2021 m. m.

2020m. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo dienotvarkė
2020m. Juodkrantės skyriaus ikimokyklinio ugdymo „Voveriukų“ grupės dienotvarkė
2020m. Kiškučių grupės užsiėmimų grafikas

2020-2021 m. m. Gegužės veiklos planas.
2020-2021 m. m. Balandžio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Vasario veiklos planas.
2020-2021 m. m. Sausio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Gruodžio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Spalio veiklos planas.

2019-2020 m. m.

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos planas 2019-2020 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo grupės „Voveriukai“ ugdomosios veiklos planas 2019-2020 m. m.
Jungtinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Kiškučiai“ ugdomosios veiklos planas 2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m. Kovo veiklos planas
2019-2020 m. m. Vasario veiklos planas
2019-2020 m. m. Sausio veiklos planas
2019-2020 m. m. Gruodžio veiklos planas
2019-2020 m. m. Lapkričio veiklos planas
2019-2020 m. m. Spalio veiklos planas
2019-2020 m. m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas
2019-2020 m. m. Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Voveriukų“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. gegužės 04 – gegužės 29
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kiškučių“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. gegužės 04 – gegužės 29
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Voveriukų“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. kovo 30 – balandžio 30
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kiškučių“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. kovo 30 – balandžio 30

2018-2019 m. m.