Dokumentai

Potvarkis Dėl konkurso Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo 2021-09-03 Nr. V10-53

Neringos gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Neringos gimnazijos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Neringos gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka

Neringos gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Dėl pamokų, pertraukų ir mokinių maitinimo laikų nustatymo 

2021m. Neringos gimnazijos vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas

Nr. T1-18 Dėl Gimnazijos teikiamų paslaugų kainų pakeitimo

Dėl Neringos gimnazijos nuostatų pakeitimo

Gimnazijos vidaus struktūros ir pareigybių aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymas (2020-09-11)

Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Neringos gimnazijos Direktoriaus įsakymas dėl ugdomosios veiklos organizavimo 2020m. Lapkričio 30 d. Nr. 5V-37

Neringos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos neeilinis posėdis 2020-11-27 Nr. ESK20-09

Gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl ugdomosios veiklos organizavimo NR. 5V – 37

Įsakymas Nr. V13-550 – Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Neringos gimnazijai nustatymo

Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo

Dėl strateginio plano 2020-2022 m. Kūrimo darbo grupės sudėties dalinio pakeitimo


Ugdymo organizavimas esant ekstremalioms situacijoms

Asmens duomenų tvarkymo Neringos gimnazijoje taisyklės

Gimnazijos lėšų naudojimo ir nurašymo reprezentacinėms išlaidoms taisyklės

Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės

Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės


Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Neringos gimnazijos inventorizacijos tvarka

Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių ir žygių organizavimo tvarka

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka

2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų tvarkos

Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka


Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Neringos gimnazijos mokinių pamokų ir Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Ugdytinių, mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo komandos darbo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Bibliotekos fondo apskaitos ir apsaugos tvarkos aprašas

Neringos gimnazijos pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Priėmimo į Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Neringos savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas


Neringos gimnazijos sveikatos stiprinimo programa 2019 – 2023 m. m.


Darbuotojo konfidencialumo pasižadėjimas


Duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas

Vaikų/tėvų(globėjų) duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo susitarimas


Neringos gimnazijos darbo tarybos reglamentas


Neringos gimnazijos darbuotojų ir pareigybių sąrašas, pareigybių kodai bei lygiai


Gimnazijos ir skyrių vadovų pasiskirstymas veiklos sritimis 2018-2019 mokslo metais


Neringos gimnazijos 2017-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė