Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo darbo tikslas – padėti ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje
veikloje.
• Padeda mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu;
• padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
• paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
• padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
• padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
• padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.
Mokytojo padėjėjai bendradarbiauja su pradinio ugdymo ir dalykų mokytojais, mokyklos specialistais, administracija, mokinių tėvais.