Pagrindiniai gimnazijos 2022-2023 m.m. veiklos rezultatai

UGDYMO REZULTATAI
Egzaminų rodikliaiMokslo metai

2020-2021

(18 abiturientų)

2022-2023

(15 abiturientų)

Laikyti skirtingų mokomųjų dalykų valstybiniai egzaminai (VE)98
Laikytų VE skaičius7457
Laikytų VE skaičius vienam mokiniui4,13,8
Neišlaikyta VE43
Gauti 100 balų įvertinimai11
Gauti įvertinimai 86-991011
Gauti įvertinimai daugiau negu 50 visų VE1123
Skaičius mokinių, kurie visus VE išlaikė daugiau negu 5011
Laikyti mokykliniai egzaminai (ME)20
Laikytų ME skaičius vienam mokiniui0,10
Neišaikytų ME skaičius00
Iš viso įvertinimų „neišlaikė“43

Pagrindinio ugdymo II dalies baigimas

          Pagrindinį išsilavinimą 2022-2023 m. m. įgijo 8 II gimnazijos klasės mokiniai. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 6 mokiniai, 2 mokiniai, atvykę mokytis iš Ukrainos, buvo pateikę prašymus atleisti nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo.

 

 MatematikaLietuvių kalba

                 Mokslo metai

Įvertinimas

PUPP rezultatai

2021-2022

PUPP rezultatai

2022-2023

PUPP rezultatai

2021-2022

PUPP rezultatai

2022-2023

10
9
81
723
6222
521
422
Neišlaikė34
Įvertinimo vidurkis3,433,866,3
Surinktų taškų procentais  vidurkis29,232,653,556,7

2022-2023 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMAS

          2022–2023 mokslo metus baigė 54 pradinių klasių mokiniai, visi perkelti į aukštesnę klasę. 20 pradinių klasių mokinių moklso metus baigė pasiekę pradinio ugdymo dalykų aukštesnįjį lygį. 

          Visi 5–8 klasių mokiniai (56 mokiniai) perkelti į aukštesnę klasę, mokinių pažangumas – 100 proc., bendras klasių metinis vidurkis – 7,65. Aukščiausius metinius visų dalykų įvertinimus (9-10 balų) pasiekė 3 mokiniai. Paliktų kartoti kursą mokinių 2022–2023 m. m. nebuvo.

          I–IV gimnazijos klasėse mokėsi 36 mokiniai, mokinių pažangumas – 100 proc.

          2022-2023 m. m. į ugdymo procesą sėkmingai buvo  integruota 15 mokinių iš Ukrainos. Šiems mokiniams buvo teikiama švietimo pagalba, skiriamos papildomos lietuvių kalbos, matematikos konsultacijos, sudaromos visos sąlygos sklandžiai integruotis ir į ugdymo procesą, ir į gimnazijos veiklas.

          Visiems mokiniams buvo skiriamos ilgalaikės lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų, fizikos, istorijos dalykinės konsultacijos, atsižvelgiant į iškylančius mokymosi sunkumus, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus ir analizių išvadas.

 Mokinių pasiekimai bei laimėjimai respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose

 Tarptautiniai projektai

          Nuo 2022 m. sausio mėn. pradėtas  vykdyti naujas dvejų metų Erasmus+ projektas „Let‘s go green“ ekologijos tema, atliepiantis Europos Sąjungos žaliosios sutarties strategiją iki 2050 m. Tobulinami užsienio kalbos (anglų), geografijos, IT raštingumo įgūdžiai, kūrybiškumas, bendrosios kompetencijos.

          Neringos gimnazija vykdo The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) išskirtinę neformalaus ugdymo programą jauniems žmonėms nuo 14 metų. Programa padeda mokiniams ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius, taip įprasminant savo laisvalaikį. 
2023–2024 m. m. programoje dalyvauja 4 mokiniai (8 kl. ir I gimn. kl.), kurie siekia bronzos ženkliuko apdovanojimo.

 Dalyvavimas regiono ir šalies olimpiadose, sporto varžybose ir konkursuose 

          2022–2023 m. m. Neringos gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame „Kengūros“ konkurse (pelnyti „Auksinės kengūros“, „Sidabrinės Kengūros“ diplomai), tarptautinėje olimpiadoje „Kings“ (pelnyti I laipsnio (1) ir II laipsnio (2) diplomai), respublikiniame A. Matučio 100-osioms metinėms paminėti skirtame mokinių kūrybos konkurse 1 mokinė tapo laureate savo amžiaus grupėje, respublikinėje etnokultūros olimpiadoje regioniniame ture pelnyta II vieta, o respublikiniame ture pelnytas diplomas, Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis 2023“ 1 mokinė tapo laureate. Edukaciniame konkurse „Olympis“ 2023 m. pavasario sesijoje dalyvavo 57 mokiniai, pelnyta 19 I laipsnio diplomų, 2023 m. rudens sesijoje dalyvavo 43 mokiniai, pelnyta 13 I laipsnio diplomų, vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis“ 1 mokinė tapo diplomante, Mažojo golfo varžybose 6-8 klasių mokiniai apskrities etape užėmė 2 vietą, respublikoje – 5-ąją vietą, 7 klasės mokiniai, dalyvavę aplinkosauginiame protmūšyje „Žalioji Odisėja. Jaunučiai ‚23“, pateko į finalą, I-IV klasių mokiniai, dalyvavę antikorupcijos konkurse, paskatinti prizais,  respublikiniuose piešinių konkursuose “Smėlio užpustyti”, “Komiksas apie varliagyvius” pelnytos padėkos.

          Dalyvauta anglų kalbos, etnokultūros (respublikos etapas), fizikos, matematikos, geografijos, istorijos, ekonomikos ir verslo, aplinkosaugos olimpiadose.

          Gimnazijos mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja Europos kalbų savaitės, Lietuvių kalbos dienų renginių, Tiksliųjų mokslų savaitės, Judumo savaitės, Olimpinės savaitės, Gimtosios kalbos savaitės renginiuose bei įvairių sporto šakų miesto varžybose (Solidarumo bėgimas, Nidos maratonas ir kt.).

          Neringos gimnazija dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje, veikla kasmet įvertinama įteikiant Žaliąją vėliavą ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą, mokykliniame gamtosauginiame projekte „Sveikos gyvensenos ugdymas“, gamtamoksliniame projekte „Mes rūšiuojam“, respublikiniame projekte ,,Mano žalioji palangė“, 1–4 klasių projekte „Sveikatiada“,
1–4 klasių projekte „Vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“, yra respublikinių programų „Sveika mokykla“ ir „Aktyvi mokykla“ narė.

          Gimnazijos mokiniai kasmet aktyviai dalyvauja Europos kalbų savaitės, Lietuvių kalbos dienų renginių, Tiksliųjų mokslų savaitės, Judumo savaitės, Olimpinės savaitės, Gimtosios kalbos savaitės renginiuose bei įvairių sporto šakų miesto varžybose (Solidarumo bėgimas, Nidos maratonas ir kt.). Gimnazija yra sveikatą stiprinančių mokyklų narė (Sveika mokykla) bei fizinį aktyvumą skatinančių mokyklų tinklo narė (Aktyvi mokykla).