Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė metodininkė Indrė Sadonytė

El. paštas – indre.sadonyte@neringosgimnazija.lt

Socialinio pedagogo funkcijos ir atsakomybė

Mokyklos socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

* vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;

* konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

* dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

* numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

* šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

* inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

* atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

* renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

* rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;

* tvarko ir pildo darbo dokumentus (konsultacijų žurnalą ir kitus reikiamus dokumentus);

* planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Mokyklos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, vaikų ir mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

Parengta vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo 2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951 Vilnius

Socialinės pedagogės darbo laikas

 * – Socialinis pedagogas planuoja savo darbo dieną, atsižvelgdamas į įstaigos ypatumus bei įstaigą lankančių vaikų poreikius. Ne mažiau kaip 50 proc. savo darbo laiko skiria darbui su vaikais pačioje įstaigoje, pedagogų, klasių auklėtojų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už švietimo įstaigos ribų.


Gerb. nemokamą maitinimą gaunančių mokinių tėveliai,

Dėl pateisinamos priežasties į mokyklą neatvykęs mokinys turi teisę gauti jam paskirtą nemokamą maitinimą į namus (sausą davinį), kurį turite atsiimti mokyklos valgykloje, prieš tai suderinę atsiėmimo laiką su socialine pedagoge. Norėdami gauti nemokamą maitinimą į namus tėvai (globėjai) PRIVALO užpildyti prašymo formą (prisegama). Nemokamas maitinimas į namus už nelankytas dienas, atiduodamas vadovaujantis jūsų pateiktais dokumentais (PRAŠYMU, gydytojo pažyma). Dėkojame už bendradarbiavimą.

Prašymas dėl nemokamo maitinimo atidavimo į namus